آئین وکالت در دعاوی مدنی

مطالب کتاب در هفت فصل ارائه شده است. فصول اول و دوم که مربوط به کلیات و نگارش های وکیل است ، متضمن توضیحاتی است که وکیل باید آنها را رعایت کند. به عبارت دیگر محتوای این دو فصل آئین مشترک وکالت در دادرسی های مدنی است، صرفنظر از اینکه موکل جایگاه خواهان ، خوانده ، تجدید نظرخواه و یا تجدید نظر خوانده را داشته باشد؛ به عنوان مثال اهمیت و رسالت وکالت ، انعقاد قرارداد ، عزل وکیل توسط موکل ، استعفای وکیل ، انتخاب وکیل توکیلی و مواردی از این قبیل در فصل اول و اصول نگارش لایحه وکالتی در فصل دوم نیز بر همین مبنا تشریح گردیده است.

مراکز مشاوره خانواده

Powered By DAKFA