رد طرح حذف نام مركز از بند چ ماده 88 برنامه ششم

عبدالرضا مومني رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه طي سخناني ضمن تشكر از نمايندگان محترم خانه ملت و مقامات مسئول بواسطه ي درك صحيح از فعاليت هاي اين مركز در جهت خدمات رساني به مردم شريف با بهره گيري از توان قشر متخصص و همچنين ايثارگران عزيز در تمام نقاط كشور تصريح كرد كه وكلاي ملت در مجلس شوراي اسلامي درخصوص طرح يك فوريتي حذف نام اين مركز از بند چ ماده 88  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي بطور كارشناسانه و با در نظر گرفتن عملكرد مركز رأي منفي به اين طرح دادند كه جا دارد از همه عزيزاني كه در اين زمينه جهت روشن شدن هدف طراحان از اين طرح تلاش كردند و همچنين از عزيزاني كه پس از مشورت و بحث و بررسي از ادامه پيگيري طرح در اين برهه حساس انصراف دادند تشكر و قدرداني نمود.

رئيس مركز در ادامه افزودند كه بواسطه بند چ ماده 88 ما اجازه ارائه خدمات بيشتري به قشر عزيز ايثارگر و خانواده محترم شهداء و جانبازان عزيز را داريم. بحمداله با رد طرح اين توفيق ادامه خواهد داشت مجدداً از همه نمايندگان محترم كه با درك لزوم حفظ نهادهاي خدمتگزار مردم به طرح مذكور رأي منفي دادند تشكر و قدرداني  مي نمائيم.

مراکز مشاوره خانواده

ثبت نام کارت شناسایی هوشمند

Powered By DAKFA