نتيجه و نمره آزمون کارشناسی رسمی سال 1393             

اطلاع از زمان مصاحبه علمی پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون کارشناسان رسمی سال 1393

آشنایی با مرکز وکلاء

آئین نامه ها و ضوابط

آئين نامه اجرائي ماده 187   دستورالعمل کارآموزی وکالت      مدارک صدور دفترچه پایه یک    چگونگی تمدید دفترچه وکالت   ارتباط با ما

 

اخبار کارشناسان رسمی   تاريخ تحليف کارشناسان   وظايف اداره کارشناسان   هیأت مدیره های استانی کارشناسان   آئین نامه ماده 187